Ко­ман­да сер­ти­фіко­ва­них бух­гал­те­рів-прак­ти­ків та по­дат­ко­вих екс­пер­тів з 15+ до­свід­ом ро­бо­ти в ін­дустрії та кон­сал­тин­гу. Орієн­това­ні на хмар­ні рішен­ня та ін­новацій­ні тех­нології в бух­гал­терсь­кому об­ліку та подат­ко­вому комп­лаєн­сі.

Надає­мо пос­лу­ги як інозем­ним ком­па­ніям, так і міс­це­вим. Спе­ціа­лізуємось в га­лу­зях енер­гети­ки (віднов­лювальна, наф­та, газ), фар­мацев­ти­ки та IT. Cфор­мує­мо ко­ман­ду про­філь­них фа­хів­ців інди­відуаль­но під ваш про­ект.

38 050 360 99 60
38 044 360 99 60
info@edgefor.com

Website under construction